Poniżej przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych przez J. Simicic (Carnomed) i S. Ostojić  (Uniwersytet w Nowym Sadzie, FSPE Applied Bioenergetics Lab). Badania zostały przedstawione na Światowym Kongresie Neurologii w Dubaju (2019).

Dzisiaj badania w postaci artykułu naukowego zostały opublikowane w oficjalnym czasopiśmie naukowym Światowej Federacji Neurologii wydawanym przez uznane wydawnictwo Elsevier oraz na portalu naukowym ResearchGate.

Poniżej linki do oryginalnych publikacji: 

Journal of the Neurological Sciences: http://bit.ly/3aiCbg4

ResearchGate: http://bit.ly/35Ui7xb

Średniookresowa suplementacja karnozyny pozytywnie wpływa na zgłaszane przez pacjentów wyniki w stwardnieniu rozsianym

J. Simicic, S. Ostojić
University of Novi Sad, FSPE Applied Bioenergetics Lab, Novi Sad, Serbia

ABSTRAKT (streszczenie)

Stwardnienie rozsiane (SM) jest potencjalnie niepełnosprawną chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego, z raczej niepewnym rokowaniem i nieuleczalną. Suplementacja dodatkową karnozyną wydaje się być korzystna dla zrównoważenia funkcji skurczowej i zmniejszenia zmęczenia, podczas gdy funkcje te są zmienione w stwardnieniu rozsianym; jednak skutki karnozyny jako elementu zarządzania SM pozostają niejasne.

WSTĘP :

Stwardnienie rozsiane (SM) jest powszechną chorobą zapalno-demielinizacyjną, której zmęczenie i upośledzona jakość życia są często zgłaszane wśród kluczowych patognomoników stwardnienia rozsianego.

METODYKA :

W tym otwartym wstępnym badaniu interwencyjnym 51 pacjentów z SM w wieku od 20 do 65 lat otrzymywało doustnie preparat Z L-karnozyną (500 mg na dobę dwa razy dziennie) przez 4 miesiące; większość pacjentów (83,0%) miała stwardnienie nawracająco-ustępujące. Na początku wizyty kontrolnej i podczas kolejnych miesięcy pacjenci wypełniali dwa kwestionariusze: (1) Inwentaryzacja zmęczenia wielowymiarowego (MFI), 20-elementowy instrument do samodzielnego zgłaszania przeznaczony do pomiaru zmęczenia; oraz (2) Skróconą formę badania w postaci ankiety (SF-36), ankieta stanu zdrowia zgłoszona przez pacjenta.

WYNIKI :

Zgodność z interwencją (określoną na podstawie liczby kapsułek podczas ostatniej wizyty) była wysoka (88,0 ± 11,4%). Całkowity wynik MFI poprawił się z 52,5 ± 19,1 na początku do 64,1 ± 19,1 w 4-miesięcznym okresie obserwacji (p <0,05) (ryc. 1). Analiza podskal MFI wykazała znaczącą zmianę w dziedzinie poznawczej i fizycznej po interwencji (p <0,05). Towarzyszyły temu lepsze wyniki SF-36 dla 14,5% po 4 miesiącach obserwacji (ryc. 2).

Ryc. 1. Zmiany w całkowitej punktacji MIF i podskalach MIF podczas badania. Wartości są średnią ± SD.

Ryc. 2. Całkowity wynik SF-36 na początku i na każdej wizycie kontrolnej. Wartości są średnią ± SD.

WNIOSKI :

Średnioterminowa suplementacja L-karnozyną spowodowała znaczne zmniejszenie zmęczenia i poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem u mężczyzn i kobiet cierpiących na SM, podczas gdy protokół leczenia był dobrze tolerowany. Dlatego doustna suplementacja L-karnozyną może stać się ważnym dodatkiem do farmakologicznych środków terapeutycznych dostępnych w leczeniu zmęczenia związanego z SM i jakości życia. Długoterminowe dobrze pobrane próbki badań są wysoce uzasadnione, aby potwierdzić te wstępne wyniki.